„Dzieci naszą przyszłością 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”

Od września 2012r. w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pobierz informację na temat realizacji projektuNauka liter z klockami Logo.


Ćwiczymy sprawności manualne.


Ćwiczymy sprawności manualne.


Nauka liter i ortografii z glottodywanikiem.


Zabawa z układanką edukacyjną Sylaby.


Ćwiczenia logopedyczne.
Rekrutacja

Od 3 września br. w naszej szkole rozpoczęła rozpocznie się rekrutacja wśród uczniów klas I-III do zajęć w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na październik 2012 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrudnionym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą następujące zajęcia w okresie od 01.10.2012r. do 30.06.2013r.:

a)      zaję­cia  dydaktycznowyrównawcze dla  dzieci z trud­no­ściami w czy­ta­niu i pisaniu,

b)      zajęcia dydaktycznowyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)       zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

d)      gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

e)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionychOmnibus matematycznoprzyrodniczy,

f)       zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionychOmnibus językowyjęzyk angielski,

g)      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionychzajęcia muzyczne.

 

Zakres oferowanego przez naszą szkołę wsparcia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb naszych najmłodszych uczniów i uczennic.

Wychowawcy klas I-III będą informować rodziców i opiekunów prawnych dzieci o zasadach rekrutacji do projektu na zbliżających się zebraniach klasowych.

W załączeniu przedstawiamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym oraz załączniki – dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Regulamin rekrutacji

 Do przeglądania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie ze strony producenta www.adobe.com