RADA RODZICÓW

Na zebraniu 29 września 2015 r. dokonano wyboru zarządu Rady Rodziców. Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie.

Przewodniczący:


Z-ca przew.:


Komisja rewizyjna:
.........
..........
.........

Sekretarz:
.........